parallax background

Електрокари и мотокари

Обучение с ваучери
август 8, 2017
Здраве и безопасност в системата на образованието
януари 21, 2019

Курс "Електрокари и мотокари"

 1. Цел на обучението


След завършване на обучението по част от професията обучаваният трябва: Да знае:
 • Общо устройство и принципи на действие на карите;
 • Предназначението, устройството, конструктивните особености и характерните неизправности на товароподемните механизми;
 • Основните правила за безопасна работа на работното място и опазване на околната среда;
 • Знаците и сигналите използвани при работа;
 • Правилата за движение на карите;
 • Технологията  на  работа  с кари  при товаро-разтоварни дейности.
Да може:
 • Да  работи  с кари при товаро-разтоварни дейности; 
 • Да организира правилно работното място  по  време  на  техническо  обслужване  и  експлоатация  на карите;
 • Да оценява конкретните ситуации на работното си място и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • Извършва техническо обслужване;
 • Да изпълнява трудовите си задължения, съобразно нормативните изисквания;
 • Да познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
.


          Учебни предмети и теми    
 
1. Здравословни и безопасни условия на труд  
  1.1. Нормативна уредба по ЗБУТ, основни изисквания.  
  1.2  Знаци и сигнали използвани при работа с ПТТ. Работно облекло и лични предпазни средства.  
  1.3  Пожарна и аварийна безопасност. Опазване на околната среда.  
2. Устройство на карите  
  2. 1  Мотокари-високоповдигачи, класификация и основни параметри. Общо устройство на електо и мотокара.  
  2.2  Агреагати и възли. Технически характеристики .  
  2.3  Двигатели за мотокари -високоповдигачи, видове и основни параметри.  
  2. 4  Ходова част – рама, трансмисия. Управляеми мостове. Колела и гуми.  
  2. 5  Кормилна уредба-предназначение,устройство,действие и Т.О.  
  2. 6  Спирачна уредба предназначение, устройство, действие и Т.О.  
3. Товароподемни механизми  
  3.1. Повдигателна уредба- предназначение,устройство, действие и Т.О.  
  3.2.Хидравлична уредба- предназначение,устройство,действие и Т.О.  
  3.3. Видове товари. Сменяеми съоръжения използвани при мотокари-високоповдигачи.  
  3.4. Сили, действащи на мотокар-високоповдигач. Управляемост и маневреност.  
4. Електрообзавеждане на подемно-транспортна техника  
  4.1. Електрическо обзавеждане на мотокари-високоповдигачи.  
  4.2. Електрическа уредба при електрокари. Акумулаторна батерия.  
5. Експлоатация на подемно-транспортна техника  
  5.1. Задължения на водача преди започване на работа с мотокар-високоповдигач.  
  5.2. Задължения на водача при експлоатация на мотокар-високоповдигач.  
6. Безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения  
  6.1.Организация и безопасност на движението и опазване на околната среда. Правила  при поемане на товар и потегляне с мотокар-високоповдигач.  
  6.2. Правила при спиране. Правила при стифиране на палети с мотокар-високоповдигач.  
  6.3. Забрани при повдигане и спускане на товари с мотокар-високоповдигач. Дейности при аварии, злополуки и даване на първа помощ.  
7. Техническо обслужване  
  7.1. Ежедневно техническо обслужване на  мотокар-високоповдигач.  
  7.2. Техническо обслужване  на мотокар-високоповдигач, периодичност на операциите.  
  7.3. Експлоатационни материали, горива, масла и киселини.  
  Изисквания към кандидатите за записване в курса:  
 • Копие от диплома
 • 2 снимки
 • Копие от шофьорска книжка
  Цена за един обучаем: 150.00лв.
За повече информация: тел. 02/9876329, 0878 703618