Здраве и безопасност в системата на образованието

Електрокари и мотокари
януари 21, 2019

Курс "Здраве и безопасност в системата на образованието"

 1. Анотация на програмата:
  Програмата включва основните нормативни изисквания в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия в системата на образованието. Разглеждат се изискванията по организацията на дейността в училища, детски градини, центровете за подкрепа за личностно развитие, правата, задълженията и отговорностите на длъжностните лица в процеса. Участниците се запознават с методи за оценяване риска, средства за измерване факторите на работната среда, специфични рискове за здравето и работоспособността, както и с методи за превенция и защита.


  Форми на обучение: присъствена; частично присъствена.

  Продължителност на обучението и брой часове: 16 часа. 

  Брой квалификационни кредити: 1.

  Начин на завършване на обучението: Тест .

  Цена на обучението: 70.00лв. без ДДС

  Теми:
  1. Същност, обхват и значение на здравословните и безопасни условия на труд
  2. Организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в училища и детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие
  3. Права, задължения и отговорности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  1. Вредни фактори за здравето и безопасността в сферата на образованието, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита
  2. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд.
  3. Трудов травматизъм, професионална заболяемост, здравни, социални и икономически последици.
  4. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд.
  5. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
  6. Специална закрила по Кодекса на труда.
  7. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.
  8. Осветление, напрежение, електромагнитни полета – влияние върху здравето на човека.
  9. Аварийни планове. Действия при пожар.
  10. За повече информация: тел. 02/9876329, 0878 703618