Курс „Оперативно счетоводство“

Проекти
юли 27, 2017
Курс „Валутен Касиер“
юли 27, 2017

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия „Оперативен счетоводител“

Специалност „Оперативно счетоводство“

Дата на започване на курса: 08.03.2019 г.

Продължителност на обучението: 300 учебни часа


Цена на курса:


 • Дистанционно обучение: 1400.00 лева


 • Задочно обучение 700.00лв.: лева


1. Предлагаме Ви да изберете:

Смесена форма на обучение – дистанционна и дневна /вечерна/ форма на обучение.

Присъствените занятия се провеждат през седмицата, в извън работно време в компютърна зала, която се намира в Националния дом на науката и техниката, ул. Г.С. Раковски 108.

Дистанционно обучение се провежда чрез използване на платформа за електронно обучение. В дистанционното обучение са включени авторски видео уроци; учебни материали за всички учебни предмети /модули/ по програмата, практически задачи за самоподготовка, връзка към Интернет ресурси, форум за всеки учебен предмет,система за обмяна на съобщения с преподавателя и останалите курсисти, учебен график, изпитни тестове – онлайн за всеки учебен предмет и ПП “Бизнес навигатор“ и предоставяне на диск с демоверсия.

Дистанционно обучение

Освен гореизброеното за дистанционното обучение е осигурен непрекъснат достъп до системата за електронно обучение, провеждат се и онлайн консултации с преподавателите /в съответствие с учебния график, през т.н. „виртуална класна стая“ – софтуер който позволява видео и аудио връзка с преподавателя и останалите участници в курса.

Дистанционното обучение е много подходящо за работещи и заети лица в различните градове на нашата страна и в чужбина.

Необходими са само компютър и интернет връзка.

2.Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят в сферата на счетоводството или желаят да работят в бъдеще.
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност.
 • Студенти , които искат да надградят своите знания в тази област. 700.00 лева

3. В резултат на обучението, курсистите придобиват знания за:

 • Маркетинг , бизнес комуникации и предприемачество;
 • Английски език – въвеждащо ниво, ключови термини по счетоводството;
 • Нормативната уредба регламентираща счетоводната дейност;
 • Валутен и митнически режим;
 • Банково, бюджетно, застрахователно и осигурително счетоводство;
 • Счетоводни стандарти;
 • Фирмен счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, парични потоци, дълготрайни материални активи;
 • Финансово –счетоводен контрол , данъчно облагане, здравно и социално осигуряване;
 • Труд и работна заплата, изчисляване на трудов и осигурителен стаж, данъчни декларации и др.;
 • Годишно счетоводно приключване, автоматизация на счетоводната дейност и работа със счетоводни програмни продукти;
 • Документооборот /съставяне, сортиране, класиране и обработване на счетоводната документация/.

4. Изисквания към кандидатите:

Навършени 18 години и придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършено средно образование или със завършено средно образование.

5. Курсовете се водят от високо квалифицирани преподаватели от ВУЗ и квалифицирани специалисти, работещи в сферата на счетоводството.

6. Курсистите разработват за всеки учебен предмет самостоятелна практическа задача и тест.

След приключване на обучението курсистите полагат Държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване получават легитимна диплома „Свидетелство за професионална квалификация“ обр. 3-54 на Министерството на науката и образованието, валидна за Р. България и Европейски съюз и придобиват професия „Оперативен счетоводител“.

КУРСЪТ Е ИЗЦЯЛО С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ , съобразен с последните изменения и допълнения на данъчното законодателство в Р. България и включва всички важни аспекти свързани със счетоводството.