Курс „Оперативно счетоводство“ ще се проведе на 11.09.2020г.

Проекти
юли 27, 2017
Курс „Валутен Касиер“ ще се проведе на 24.09.2020г.
юли 27, 2017

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия „Оперативен счетоводител“

Специалност „Оперативно счетоводство“

Дата на започване на курса: 08.03.2019 г.

Продължителност на обучението: 300 учебни часа


Цена на курса:


 • Дистанционно обучение: 1400.00 лева


 • Задочно обучение 700.00лв.: лева


1. Предлагаме Ви да изберете:

Смесена форма на обучение – дистанционна и дневна /вечерна/ форма на обучение.

Присъствените занятия се провеждат през седмицата, в извън работно време в компютърна зала, която се намира в Националния дом на науката и техниката, ул. Г.С. Раковски 108.

Дистанционно обучение се провежда чрез използване на платформа за електронно обучение. В дистанционното обучение са включени авторски видео уроци; учебни материали за всички учебни предмети /модули/ по програмата, практически задачи за самоподготовка, връзка към Интернет ресурси, форум за всеки учебен предмет,система за обмяна на съобщения с преподавателя и останалите курсисти, учебен график, изпитни тестове – онлайн за всеки учебен предмет и ПП “Бизнес навигатор“ и предоставяне на диск с демоверсия.

Дистанционно обучение

Освен гореизброеното за дистанционното обучение е осигурен непрекъснат достъп до системата за електронно обучение, провеждат се и онлайн консултации с преподавателите /в съответствие с учебния график, през т.н. „виртуална класна стая“ – софтуер който позволява видео и аудио връзка с преподавателя и останалите участници в курса.

Дистанционното обучение е много подходящо за работещи и заети лица в различните градове на нашата страна и в чужбина.

Необходими са само компютър и интернет връзка.

2.Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят в сферата на счетоводството или желаят да работят в бъдеще.
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност.
 • Студенти , които искат да надградят своите знания в тази област. 700.00 лева

3. В резултат на обучението, курсистите придобиват знания за:

 • Маркетинг , бизнес комуникации и предприемачество;
 • Английски език – въвеждащо ниво, ключови термини по счетоводството;
 • Нормативната уредба регламентираща счетоводната дейност;
 • Валутен и митнически режим;
 • Банково, бюджетно, застрахователно и осигурително счетоводство;
 • Счетоводни стандарти;
 • Фирмен счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, парични потоци, дълготрайни материални активи;
 • Финансово –счетоводен контрол , данъчно облагане, здравно и социално осигуряване;
 • Труд и работна заплата, изчисляване на трудов и осигурителен стаж, данъчни декларации и др.;
 • Годишно счетоводно приключване, автоматизация на счетоводната дейност и работа със счетоводни програмни продукти;
 • Документооборот /съставяне, сортиране, класиране и обработване на счетоводната документация/.

4. Изисквания към кандидатите:

Навършени 18 години и придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършено средно образование или със завършено средно образование.

5. Курсовете се водят от високо квалифицирани преподаватели от ВУЗ и квалифицирани специалисти, работещи в сферата на счетоводството.

6. Курсистите разработват за всеки учебен предмет самостоятелна практическа задача и тест.

След приключване на обучението курсистите полагат Държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване получават легитимна диплома „Свидетелство за професионална квалификация“ обр. 3-54 на Министерството на науката и образованието, валидна за Р. България и Европейски съюз и придобиват професия „Оперативен счетоводител“.

КУРСЪТ Е ИЗЦЯЛО С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ , съобразен с последните изменения и допълнения на данъчното законодателство в Р. България и включва всички важни аспекти свързани със счетоводството.